Regulamin

1.Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują pomiędzy firmą Wymiana Szybki – Serwis Apple Marcin Godlewski ul. Jurija Gagarina 35,00-753 Warszawa, NIP: 5252332129 ,zwanym dalej Wymiana Szybki a Zleceniodawcą.

2. Pozostawiając sprzęt w serwisie Wymiana Szybki i odbierając pokwitowanie naprawy/karty przyjęcia Zleceniodawca akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

3.Wymiana Szybki nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dane pozostawione na dysku twardym lub innych nośnikach znajdujących się w sprzęcie przyjętym do naprawy.

4. Wymiana Szybki zastrzega sobie prawo zwrotu nie naprawionego sprzętu z objawami innymi niż został przyjęty z uwagi na samopostępujące uszkodzenia wynikające z korozji, zalania, przepięcia, itd.

5.Serwis Wymiana Szybki udziela 3-miesięcznej gwarancji na naprawione i/lub wymienione w trakcie czynności serwisowych części.

6.Gwarancją Wymiana Szybki nie zostają objęte części nie będące przedmiotem usługi serwisowej.

7.Gwarancja Wymiana Szybki zostaje automatycznie anulowana w momencie stwierdzenie naruszenia plomb gwarancyjnych / ingerencji osób trzecich / uszkodzenia mechanicznego, ingerencji cieczy itp.

8. Serwis Wymiana Szybki nie ponosi odpowiedzialności za usterki zatajone lub nie ujawnione przez Zleceniodawcę podczas przyjmowania sprzętu do serwisu.

9.Uszkodzone części wymienione w trakcie usługi serwisowej nie są zwracane Zleceniodawcy po zakończeniu realizacji usługi serwisowej.

10.Diagnoza i wycena usługi serwisowej są bezpłatne.

11.Czas realizacji usługi jest uzależniony od dostępności części serwisowych i typowo nie przekracza 10 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach uzależnionych od dostępności
części u producentów idostawców czas ten może ulec wydłużeniu.

12.Zwrot urządzenia przyjętego do serwisu następuje po okazaniu przez Zleceniodawcę oryginału potwierdzenia przyjęcia sprzętu do serwisu lub okazanie dokumentu potwierdzającego
tożsamość osoby odbierającej sprzęt. Wersja elektroniczna niniejszego dokumentu nie będzie honorowana i nie jest podstawą do zwrotu urządzenia Zleceniodawcy.

13. Po upływie 180 dni od dnia poinformowania Zleceniodawcy o zakończeniu serwisowania urządzenia Zleceniodawcy naliczana jest opłata w wysokości 5 zł za dzień za składowanie urządzeń w serwisie Wymiana Szybki.

14. Po upływie 365 dni od dnia poinformowania Zleceniodawcy o zakończeniu serwisowania urządzenia Zleceniodawcy nieodebrane urządzenia są utylizowane, a Zleceniobiorca zrzeka się
wszelkich praw do powierzonego Wymiana Szybki urządzenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie, w niniejszym dokumencie, danych osobowych do celów niezbędnych do realizacji usługi serwisowej (zgodnie z Dz.U. nr 133 poz. 883).

15.Reklamacje uwzględniane będą tylko od Poniedziałku do Piątku, czas realizacji reklamacji wynosi maksymalnie do 14 dni.